Współpraca żłobka z rodzicami dziecka jest nieodzownym warunkiem powodzenia procesu wprowadzania młodego człowieka w tajniki otaczającego świata, w sposób planowy i bezpieczny. Niewątpliwie, jednym z elementów wzajemnego zrozumienia jest właściwy przepływ informacji. Dzięki stronie internetowej Żłobka w Korfantowie dowiecie się Państwo co dzieci zjedzą na śniadanie,  jaki jest ramowy plan dnia, jak przebiega proces rekrutacji dzieci do żłobka, jakie są podstawowe prawa i obowiązki rodzica.

 

Jeżeli masz pytania, wątpliwości – skontaktuj się z nami!

 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:

  • uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
  • uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
  • wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania żłobka i pracowników, w tym dyrektora żłobka.

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

  • przestrzegania statutu żłobka;
  • zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce ustalone przez dyrektora żłobka;
  • przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
  • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;
  • przyprowadzania do żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Dokumenty niezbędne przy zapisywaniu dziecka do żłobka: