Do zadań żłobka należy:
 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;
 • zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.
 
Zadania żłobka są osiągane poprzez:
 • stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
 • stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
 • zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
 • zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
 • współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.