Do Żłobka w Korfantowie przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Gminy Korfantów.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:

 • dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się;
 • dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
 • dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
 • dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych.

Dzieci spoza Gminy Korfantów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Korfantów i posiadania wolnych miejsc w placówce.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia następujące dane:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
 • informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;
 • imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – daty urodzenia;
 • informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;
 • miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
 • dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

W Żłobku w Korfantowie dane przedkładane są w formie KARTY ZGŁOSZENIA. Zgłoszenia można dokonać w każdym czasie. Wypełnij dokumenty i złóż je w żłobku.

Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.

Do 30 kwietnia danego roku:

 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do żłobka zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki i edukacji w żłobku, do którego uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie były objęte opieką żłobkową, potwierdzają wolę ubiegania się o miejsce w żłobku.

Do 14 maja danego roku:

 • Utworzenie list do naboru na wolne miejsca we wrześniu.
 • Wszyscy oczekujący na przyjęcie do żłobka do tego dnia, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września danego roku.

Do 15 czerwca danego roku:

 • Przeprowadzenie kwalifikacji dzieci w oparciu o kryteria określone w Statucie Żłobka w Korfantowie.
 • Podanie informacji listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W trakcie roku przyjęć do żłobka dokonuje dyrektor placówki.

 • Opłata dzienna – 15 zł
 • Dzienne koszty wyżywienia – 4,60 zł
 • Płatne do 15 następnego miesiąca.