Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów podopiecznych Żłobka w Korfantowie

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Żłobka w Korfantowie informuje Panią/Pana, że:

 1. Żłobek w Korfantowie z siedzibą w Korfantowie przy ulicy 3 Maja 12 przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz  Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka w Korfantowie – Joanna Fudali, z siedzibą w Korfantowie, przy ulicy 3 Maja 12. Tel.: 77 4343847, e-mail: zlobekkorfantow@interia.pl.
 3. Zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować, wysyłając pytanie na adres: zlobekkorfantow@interia.pl.
 4. Celem przetwarzania danych przez zespół jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i żywieniowej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom żłobka.
 5. Placówka nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli jej uprawnienia wynikają z przepisów prawa:
  – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483),
  – Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.0.603),
  – Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.1990.16.95 ze zm.),
  – Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 ze zm.),
  – innych przepisów i rozporządzeń.
 6. Przekazywanie danych ma charakter dobrowolny.
 7. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny.
 8. Dane będą przechowywane przez okres określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 9. Odbiorcami danych osobowych są:
  – Urząd Miejski w Korfantowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie;
  – pielęgniarka medycyny szkolnej;
  – inspektor BHP;
  – fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające wychowanków i uczniów, organizatorzy wycieczek i wydarzeń kulturalnych;
  – inne placówki, organizacje którym żłobek udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa w wydarzeniach.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych w przedszkolu i w szkole oraz dla celów kształcenia jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do placówki.

Korfantów, 3 września 2018 r.